NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

 

Členství

 

Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné přihlášky na základě přijetí představenstvem asociace, a to dnem tohoto přijetí. Každý člen má právo účastnit se valného shromáždění asociace, volit a jako fyzická osoba být volen do orgánů asociace. Každý člen má rovněž právo na výhody, které jsou členům asociace poskytovány na akcích pořádaných asociací, a na informace poskytované členům asociace.

Každý člen je povinen platit členské příspěvky. Roční členský příspěvek činí u nepodnikající fyzické osoby 500 Kč, u právnických osob a podnikatelů je stanoven představenstvem na základě jejich kategorizace. Členský příspěvek je člen povinen zaplatit každoročně do 31. 3. běžného roku. Nezaplacením členského příspěvku členství zaniká.

Každý člen je rovněž povinen účastnit se jednání orgánů asociace, do nichž byl zvolen, nebo na základě svého svolení jmenován a respektovat usnesení těchto orgánů. Člen nesmí svým vystupováním poškozovat zájmy asociace ani její dobré jméno. Při porušeni těchto povinnosti je valné shromáždění oprávněno člena vyloučit. Pokud svým jednáním způsobí člen škodu jinému členovi nebo členům asociace, je povinen tuto škodu nahradit.

Přínosy pro členské subjekty:

  • koordinace výzkumných projektů
  • prestiž a propojení s evropskými strukturami
  • jednotné lobby a účast na normotvorbě
  • nezávislý propagační a marketingový nástroj
  • pomoc při financování projektů

Ke stažení:

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu NGVA a zároveň tuto skutečnost oznamte e-mailem na adresu info@ngva.cz. O dalším postupu budete informováni.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »