NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyEvropa plánuje silný a udržitelný automobilový prů
 
 

Evropa plánuje silný a udržitelný automobilový průmysl

 
tajani-cars-2020-eu-plan-mobilita-automobilovy-prumysl

úterý, 19. března 2013

Evropská komise nedávno předložila akční plán CARS 2020. Má posílit konkurenceschopnost a udržitelnost evropského automobilového průmyslu do roku 2020. Toto odvětví zahrnuje 12 milionů pracovních míst a tím má podstatný vliv na hospodářství EU.

Zachovat si automobilový průmysl světové úrovně, který bude vyrábět energeticky nejúčinnější a nejbezpečnější vozidla a bude poskytovat miliony vysoce kvalifikovaných pracovních míst, to je cílem EU. Akční plán představuje první konkrétní uplatnění nových politických priorit navržených v nedávném sdělení o průmyslové politice. Evropská komise navrhuje masivní inovativní stimul, který vzejde z efektivnějšího výzkumu a inovací v rámci iniciativy „Evropská ekologická vozidla“. Finanční podporu inovací zajistí silnější spolupráce s Evropskou investiční bankou. Inovace dále podpoří rozsáhlý balíček opatření vedoucích mimo jiné ke snižování emisí CO2, znečišťujících látek a hluku, zvyšování bezpečnosti provozu a rozvoji technologicky vyspělých inteligentních dopravních systémů (ITS).

Evropa vyrábí nejlepší automobily na světě. Komise chce, aby si toto vedoucí postavení zachovala a abychom ještě dále pokročili v oblasti bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí," vysvětlil místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. Automobilový průmysl má prý všechny předpoklady, aby překonal současnou krizi a zůstal konkurenceschopný s výrobní základnou v Evropě.

Vzhledem k multiplikačnímu účinku, kterým působí na celé hospodářství, by měl tento průmysl poskytnout silný impuls k zachování silné průmyslové základny v Evropě. Dnešní akční plán zajistí pro automobilový průmysl veškerou možnou politickou podporu,“ nešetřil silnými slovy Tajani. Začíná doba, kdy se prudce zvyšuje poptávka po autech v rozvíjejících se zemích jako je Rusko, Čína nebo Indie a tento trend musí evropské automobilky zachytit.

Čistá mobilita je zakotvena také v několika základních strategických dokumentech EUEU. Zejména jde o Strategii Evropa 2020. Zde se uvádí, že rozvoj čisté mobility významně přispívá k naplňování priorit této strategie, tedy konkurenceschopnost a udržitelný růst.

Vlajková iniciativa je „Evropa méně náročná na zdroje“ a cílem je podpora nových technologií za účelem modernizace dopravy, snížení produkce uhlíku v tomto odvětví a zvýšení konkurenceschopnosti. Čistá mobilita se objevuje i v Bílé knize o nové dopravní politice EU. Zde je cílem snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %. A jsou zde stanoveny i postupné kroky: do roku 2030 by měl klesnout počet „konvenčně poháněných“ automobilů ve městské dopravě na polovinu a do roku 2050 je úplně vyřadit z provozu ve městech. Velká města by však měla dosáhnout městské logistiky v podstatě bez emisí CO2 již do roku 2030.

O čisté mobilitě v souvislosti s Evropskou unií se hovořilo také na konferenci „Dopravní obslužnost měst a krajů 2013. Nejnovější iniciativa Evropské komise na podporu čisté mobility nese název “Clean Power for Transport Package” a pochází z ledna 2013. Tato komplexní rámcová strategie podpory infrastruktury alternativních paliv vymezuje čtyři prioritní oblasti: infrastrukturu pro alternativní paliva, vytvoření společných specifikací, stimulační nástroje vůči konečným spotřebitelům a technologický vývoj.

V Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva se hovoří o harmonizaci standardů pro jednotlivé typy dobíjecích a plnicích stanic. U elektromobilů bude závazné používání standardu COMBO2 od roku 2017. Legislativní návrh obsahuje také požadavky na zavádění infrastruktury pro jednotlivé typy těchto stanic. Konkrétně jde o minimální počet dobíjecích stanic pro elektromobily v každém členském státě. V ČR by to mělo být 129 tisíc do roku 2020 a z toho deset procent veřejně přístupných. To však Ministerstvo dopravy ČR (MD) vidí jako nerealistický počet. Podobný názor má rezort i na další smělý plán. Do stejného roku je totiž třeba také zajistit dostatečný počet veřejně přístupných čerpacích stanic LNG pro těžká nákladní motorová vozidla na všech komunikacích hlavní sítě TEN-T, maximální vzdálenost mezi nimi může být 400 km.

Veřejné čerpací stanice LNG musí podle EU vzniknout také ve všech námořních a říčních přístavech. Veřejně přístupné stanice CNG pro motorová vozidla od sebe musí být vzdáleny maximálně 150 km. A pokud již existují vodíkové čerpací stanice, je třeba zajistit dostatečný počet těch veřejně přístupných, které od sebe nebudou dále ne 300 km.

V návrhu je také požadavek na vytvoření národního rámce pro tržní rozvoj alternativních paliv a jejich infrastruktury – to je zároveň podmínka pro financování z evropských fondů. Regulační rámec v oblasti podpory vytváření infrastruktury pro alternativní paliva vyžaduje zajistit si stavební povolení, povolení na parkovací místa a koncese na čerpací stanice. Pobídky k nákupu dopravní prostředků na tyto paliva pak budou přímé, daňové i nefinanční.

Resort dopravy vidí několik důvodů, proč podporovat čistou mobilitu – jsou to mimo jiné zamezení změn klimatu, zmírnění závislosti na fosilních palivech, či zlepšení kvality ovzduší. Podpora také pomůže urychlit vývoj čistých technologií a nové technologie se budou masové zavádět. MD vnímá pozitivně snahu snižovat závislost na ropě i emise, stejně tak standardizaci dobíjecích/plnicích stanic. O dosažitelnosti navrženého rozsahu těchto stanic má však rezort pochybnosti, zde jde o primární odpovědnost soukromého sektoru, stát má pouze omezené možnosti.

Vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů na Ministerstvu životního prostředí Jaroslav Kepka hovořil o čisté mobilitě a budoucím programovém období 2014+. Intervence ze strany MŽP bude prý soustředěna na podporu pořizování CNG autobusů veřejné dopravy a k nim budování doprovodných plnicích stanic CNG, nezapomíná se ani na podporu elektromobility. „Při podpoře bude kladen důraz na imisní situaci dané oblasti,“ prohlásil Kepka. Ta je nejhorší na Ostravsku.

MD ČR chce v připravované Dopravní politice ČR na období 2014 – 2020 podporovat opatření vedoucí ke zvýšení podílu nízkoemisní nákladní dopravy. Podporována budou i hybridní vozidla v silniční dopravě. Bude se také pokračovat v zavádění postupně se zpřísňujícího legislativního omezení emisí z vozidel. Souhrnně jde o to snižovat závislost dopravy na energii na bázi fosilních paliv.

Legislativními a organizačními opatřeními chce ministerstvo přispět k tvorbě podmínek pro využívání alternativních zdrojů a pohonů. V souladu s procesy řešenými na úrovni EU je pak žádoucí vytvořit podmínky pro vybavení dopravní infrastruktury napájecími stanicemi pro alternativní energie.

Zdroj: Hybrid.cz, 19.3. 2013

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »