NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyRizika ovlivnění kvality CNG v důsledku nebezpečný
 
 

Rizika ovlivnění kvality CNG v důsledku nebezpečných složek v komunálním odpadu

 
d8f289c931649ac8daf47d1260c8_r16-9_w640_h360_gi-photo-322529

středa, 19. srpna 2015

Jednou z perspektivních možností získávání stlačeného zemního plynu (CNG) je čištění bioplynu na biometan, který je v podstatě 100% totožný se zemním plynem s podílem metanu přes 95%. Potenciálním zdrojem bioplynu je potom komunální odpad, který může být produkován v bioplynových stanicích (BPS). V České republice je 9 BPS, které zpracovávají biologickou složku komunálního odpadu anaerobní digescí. Jak může kvalitu výstupních produktů BPS ovlivnit přítomnost nebezpečných složek komunálního odpadu, bylo mj. zjišťováno v rámci projektu TB010MZP063 - Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu (2013-2014, TA0/TB), je realizován v rámci TB - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“ (2012-2016), poskytovatelem TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Cílem projektu je zmapovat materiálové toky komunálních odpadů kategorie nebezpečný v podmínkách ČR. Udělat prognózu budoucích trendů v oblasti vzniku těchto odpadů a nakládání s nimi. Identifikovat možné nepříznivé dopady na ŽP a na zdraví lidí. Identifikovat možnosti předcházení vzniku těchto odpadů.

Jedním z míst, kde byl realizován rozbor vzorku komunálních odpadů, byla i skládka Přibyšice, která je využívána jako zdroj vstupů pro BPS Přibyšice. Zařízení je schopno denně zpracovávat až 100 tun organického odpadu.

Výsledky rozborů směsného komunálního odpadu

Rozbory SKO byly provedeny vždy dvakrát ve vybraném zařízení v každém z krajů ČR. S ohledem na celkový objem vyprodukovaných SKO v ČR, který se v období 2003 – 2013 pohyboval v rozmezí zhruba 3 800 – 5 500 tis.t/rok, se získané výsledky rozborů dají jen velmi omezeně použít ke srovnání rozdílů v obsahu nebezpečných složek, mezi jednotlivými kraji. Zároveň však poskytují poměrně reprezentativní výsledek v obecnější otázce aktuálního obsahu a zastoupení konkrétních nebezpečných složek ve SKO.

Celkový obsah nebezpečných složek ve vzorkovaném SKO činil zhruba 0,6 % (699 kg NO v 116 860 kg SKO).

Z celkového objemu NO představovali zhruba 52 % obaly, které obsahovaly zbytky látek s nebezpečnými vlastnostmi. S ohledem na rozdílnou potenciální nebezpečnost byly tyto obaly dále rozděleny nejen podle druhu obalového materiálu, ale i podle uvedených výstražných symbolů nebezpečnosti. Z celkového objemu nebezpečných složek tvořily: plastové obaly přibližně 29 %, kovové obaly 14 % a skleněné obaly 7 %. Přibližně 18 % z celkového objemu představovaly tlakové nádoby – spreje se zbytky původního obsahu nebo nevyčerpaných hnacích plynů.

Z hlediska druhu potenciální nebezpečnosti převažovaly obaly obsahující zbytky látek hořlavých a dráždivých. Potenciálně zřejmě nejškodlivější obaly se zbytky látek nebezpečných pro životní prostředí, tvořily méně než 1 % z celkového objemu nebezpečných složek.

Dalším výrazněji zastoupeným znečištěným odpadem byla vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedená pod čísly 20 01 21 a 20 01 23, která tvořila zhruba 23 % z celkového objemu nebezpečných složek. Pro účely vážení této nebezpečné složky byly od zařízení odděleny hmotnostně významné části, bez nebezpečných vlastností (např. v případě nástěnných hodin byl zohledněn pouze strojek s navazujícími převody).

Zbylé nebezpečné složky představovaly Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (zejména tonery) - 2,5 %, Baterie, akumulátory – 2,2 %, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť -1 %, Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 – 0,8 % a Rozpouštědla – 0,7 %. Zde je třeba zdůraznit, že hmotnostní podíl jednotlivých složek je odlišný od jejich početního zastoupení a rovněž od poměrného zastoupení skutečně nebezpečné složky odpadu. Z tohoto hlediska získávají na významu hmotnostně méně zastoupené nebezpečné složky, jako např. baterie a akumulátory, nebo nepoužitelná léčiva.

Celkové výsledky rozborů jsou uvedeny v následující tabulce:

Rizika nebezpečných složek v komunálním odpadu pro BPS

Se zástupcem BPS Přibyšice byla následně diskutována potenciální nebezpečnost jednotlivých složek z hlediska technologie i výstupů BPS. Výsledky diskuze jsou znázorněny v následující tabulce

Z výsledků diskuze vyplývá, že technologie předtřídění je schopna odstranit většinu nebezpečných složek odpadu před jejich vstupem do procesů BPS. Problém nastává v případě složek, které se mohou zcela nebo částečně uvolnit z účinně separovatelných obalů a následně (vylouhovat) v procesu míchání rozemletého odpadu s vodou.

Z hlediska technologie je jediným rizikem odpadní olej a tuk, který může ulpívat na částech technologie a způsobovat její nadměrné namáhání (míchací lopatky, síta). Z hlediska bioplynu může jeho kvalitu negativně ovlivňovat přítomnost residuí rozpouštědel. Největší rizika spočívají v ovlivnění kvality digestátu a kompostu, kam mohou přecházet rezidua rtuti z rozdrcených odpadních zářivek, olejů a tuků, barev, lepidel, pryskyřice, léčiv a omezeně i z odpadních elektrozařízení.

Rizika residuí nebezpečných složek komunálního odpadu v biometanu

Rizika residuí nebezpečných složek komunálního odpadu v biometanu byla diskutována se zástupcem Asociace NGV. K čištění bioplynu na požadované parametry biometanu (zemního plynu) byla uvažována membránová separace, která se jeví jako ekonomicky i provozně efektivní způsob. Jako separační médium byla uvažována voda, která dle předpokladů umožní úplné odstranění potenciálního polutantu z odpadních rozpouštědel.

Rizika přechodu reziduí nebezpečných složek komunálního odpadu do biometanu lze na základě teoretických výsledků považovat za minimální.

Autor: L. Nobilis, ECO trend s.r.o.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »